Kdo může být navrhovatelem dražby dobrovolné:

Navrhovatelem dražby může být vlastník nebo spoluvlastník, osoba vlastníkem zmocněná nebo osoba na základě právního předpisu oprávněná předmět dražby zcizit, likvidátor a insolvenční správce.

Kdo může být účastníkem dražby dobrovolné:

Účastníkem může být fyzická i právnická osoba, způsobilá k právním úkonům a stát.
Účastníkem dražby nesmějí být:

  • Osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětu dražby (zák. č. 219/1995Sb., devizový zákon v platném znění).
  • Osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to podobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí, nikdo nesmí dražit za ně.
  • Osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, nikdo nesmí dražit za ně.
  • Osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka, nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci MMR a zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu.  

Pokyny pro účastníka dražby (průběh dražby):

Pokud máte zájem stát se účastníkem dražby, je nutné se nejdříve seznámit s předmětem dražby a zúčastnit se prohlídky předmětu dražby v termínech uvedených v dražební vyhlášce.

Před zahájením dražby (datum, čas a místo konání dražby je uvedeno v dražební vyhlášce) na výzvu dražebníka, prokázat svoji totožnost a nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby, dále doložit složení předmětné dražební jistoty (pokud byla požadována), předložit nebo podepsat čestné prohlášení, že nejste osobou vyloučenou z dražby a převzít dražební číslo, případně provést další úkony, které vyžaduje zákon.

Po zahájení dražby licitátorem činí účastníci dražby podání zvednutím svého čísla a vyslovením výše svého podání minimálně ve výši určené licitátorem. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Po té následují dvě výzvy licitátora a jeho prohlášení, pokud nebylo učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi, který učinil nevyšší podání.

Po skončení dražby se vydražitel dostaví k podpisu protokolu o dražbě a následně doplatí cenu dosaženou vydražením podle podmínek stanovených v dražební vyhlášce. Účastníci dražby, kteří nevydražili, vrátí dražebníkovi dražební číslo. Jistota těmto účastníkům bude vrácena v souladu s dražební vyhláškou.

Obvyklé způsoby dokazování totožnosti:

Fyzická osoba svobodná nebo rozvedená – platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Pokud se nechá fyzická osoba v dražbě zastupovat, je nezbytná její úředně ověřená plná moc k zastupování a její úředně ověřené čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.

 Fyzické osoby – manželé – platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas a příp. oddací list. V případě, že se jeden z manželů nemůže dražby zúčastnit, předloží druhý z manželů jeho úředně ověřené prohlášení, že s vydražením předmětu dražby souhlasí nebo úředně ověřenou plnou moc. Pokud se manželé nechají v dražbě zastupovat, tak je nezbytná úředně ověřená plná moc, včetně úředně ověřeného čestného prohlášení, že nejsou osobami z dražby vyloučenými. Účastní-li se dražby jen jeden z manželů a mají-li vypořádané SJM, je nutné doložit tuto skutečnost dražebníkovi v úředně ověřené kopii listin.

 Právnická osoba – originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce. Za právnickou osobu jedná statutární zástupce nebo prokurista, kteří se prokáží platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nechá-li se právnická osoba v dražbě zastupovat, je nezbytná úředně ověřená plná moc a úředně ověřené čestné prohlášení, že nejsou osobou vyloučenou z dražby.

 Všechny předložené listiny zůstávají u dražebníka.    
VENIA s.r.o.   adresa: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1    tel. (+420)725 773 000      e-mail: info@nasedrazba.cz